Het pedagogisch beleidsplan van Prins Heerlijk

Het begeleiden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Naast het waarborgen van veiligheid en het vermaken van de kinderen is er ook een opvoedende rol weggelegd voor de leid(st)ers in de kinderopvang. Om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen hebben wij een beleidsplan opgesteld.

Het volledige pedagogische beleid en de pedagogische werkwijze zijn ter inzage op de lokatie (in de informatie map)

Naschoolse opvang met een heldere visie

In het pedagogisch beleidsplan zijn onze richtlijnen, uitgangspunten en visie ten aanzien van kinderopvang vastgelegd.

Ook dient dit plan om alle betrokken partijen (ouders, kinderen, instanties en werknemers) een zo goed en helder mogelijk beeld te geven van wat wij als instelling belangrijk vinden bij het opvangen van kinderen.

Bij Prins Heerlijk staan huiselijkheid, veiligheid, ontplooiing en talentontwikkeling centraal. Wij proberen dit te waarborgen aan de hand van de volgende punten:

 

Waarden, normen en regelmaat

We leven in een snel veranderende maatschappij. Een kind dat vandaag de dag opgroeit, komt in veel verschillende situaties terecht, waarbij er steeds andere verwachtingen zijn van het kind. Wij hechten belang aan regelmaat en consistentie zodat er voor het kind duidelijkheid gecreëerd wordt. Prins Heerlijk hanteert daarom een beperkt aantal, hele duidelijke en logische regels. Zodat het helder is voor het kind wat er van hem of haar verwacht wordt.

Het Volledige pedagogische beleid en werkwijze, de protocollen en de volledige klachtenregeling zijn ter inzage op de lokatie.

Dagindeling
Het kind kan zich bezighouden met de dingen die belangrijk zijn voor een opgroeiend kind, namelijk spel, ontplooiing en het ontdekken van de wereld.

Regels
Belangrijk is de instelling van de begeleid(st)ers. De leid(st)ers zijn duidelijk en consistent tegenover kinderen. Zij leggen de regels uit en handhaven deze consequent zodat de kinderen al snel op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Zij hoeven hier dan al na korte tijd niet meer over na te denken en kunnen zich ten volle overgeven aan spel en ontplooiing.

Regels en Protocollen zijn ter inzage in de informatiemap op lokatie.

Naschoolse opvang Haarlem

Sociale competenties

Eén van de belangrijkste eisen aan de moderne mens is de mogelijkheid tot communiceren en het hebben van sterke sociale vaardigheden. Zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot het uiten van gevoelens en wensen is hierbij van groot belang. Wij willen deze eigenschappen op twee manieren stimuleren.

In de groep
Ten eerste is er de groep. Wij hanteren voor de naschoolse kinderen (4 tot en met 12 jaar) verticale groepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden meedoen aan activiteiten en met elkaar spelen. Hierbij worden allerlei vaardigheden gestimuleerd: samen spelen, inlevingsvermogen (een kind van 4 gaat heel anders om met dingen dan een kind van 8), leren van elkaar, zorgzaamheid en conflicthantering.

Individueel
Ten tweede gaan we uit van het individu. Elk kind vraagt een andere aanpak en heeft andere wensen en talenten.

Wij proberen het niveau van het kind zo goed mogelijk in te schatten en hierop onze verwachtingen van het kind te baseren. Een kind van vier is bijvoorbeeld op een heel ander niveau bezig met zijn of haar omgeving dan een kind van 7 of 10. Delen en samenspel worden gestimuleerd en aangeboden, maar niet verwacht.

Persoonlijke competenties

Ieder kind is anders. Interesses, talent, energie en instelling variëren per kind. Hierbij is niets 'goed' of 'fout'. Ook hier gaan we uit van stimulatie en aanbod. Door een gedifferentieerd aanbod wordt ieder kind gestimuleerd mee te doen en kan het zijn of haar persoonlijke talenten ontplooien.

Creatief
Verder gaan we uit van de creativiteit van een kind. Er worden geen voorgekauwde werkjes gedaan en bijna alles is denkbaar. Als er bijvoorbeeld een clown gemaakt wordt met papier en lijm maar een kind wil hierbij ook potlood en schaar gebruiken, dan is dit altijd mogelijk.

Uitdaging, verwondering en ontdekking

Voor een kind is de wereld een grote ontdekking. Dingen die volwassenen als normaal ervaren zijn voor een kind vaak spannend en bijzonder. Een slak in de tuin, een schelp op het strand of een regenboog. Allemaal dingen die nader onderzoek van het kind vragen. De wereld is een magische plek voor een kind. Kinderen zijn geboren onderzoekers en altijd nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij stimuleren ontdekking door altijd tijd te nemen voor de interesses van een kind.

Vrijheid
Op een gewone dag gebeuren er heel veel spannende dingen in het leven van een kind. Wij willen aan deze gebeurtenissen een incidenteel leerzaam moment (een leermoment dat niet gepland is) koppelen. Dit doen wij door de tijd te nemen voor de op dat moment aanwezig zijnde interesse van het kind. Dit kan door een verhaaltje te vertellen over het onderwerp maar ook door het kind de vrijheid te geven om het onderwerp zelf te ontdekken en ermee bezig te zijn tijdens een buitenactiviteit.

Het kind en zijn emoties zijn het belangrijkste

Ieder kind heeft een eigen verhaal. Wij proberen bij uw kind het beste naar boven te krijgen. Hoe een kind met zijn of haar emoties omgaat, is hierbij een belangrijk punt. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier; het krijgt daarvoor bij Prins Heerlijk alle ruimte en vrijheid.

Troost
Dit doen wij door te vragen naar de wensen van het kind. Als een kind aangeeft dat het met rust gelaten wil worden, hebben wij hier respect voor. Als het kind getroost wil worden, wordt hieraan gehoor gegeven. Hierdoor leer je het kind zijn of haar eigen emoties te ontdekken en te herkennen en stimuleer je verwoording van gevoelens.

Eigen tempo
Een ander punt van aandacht is excessief gedrag. Als een kind alleen maar aan het huilen is of zich voortdurend afzondert, heeft het kind misschien een probleem of voelt het zich niet op zijn gemak. De aanpak hiervan verschilt per situatie maar er wordt altijd uitgegaan van het kind. Het kind moet zijn of haar eigen tempo kunnen bepalen en zelf aangeven wanneer er waar over gepraat wordt (het kind is de baas en zal nooit geforceerd worden).

Omgeving en accommodatie

Bij de keuze voor en de inrichting van het pand is grote zorg besteed aan huiselijkheid. Een kind zit de hele dag op school en als de schooldag dan voorbij is, wil het liever niet weer in een klaslokaal terecht komen. Doordat de opvang in een groot woonhuis met meerdere ruimtes is gevestigd, wordt een veilige huiselijke sfeer gecreëerd. Daarnaast bieden wij het kind de mogelijkheid om, net zoals thuis, zelf te kiezen wat voor activiteiten het wil doen. Geen verplichte werkjes of activiteiten. Hierdoor kan het kind iets kiezen wat het zelf leuk vindt om te doen.

Vierogenbeleid en meldcode kindermishandeling

Het vierogenbeleid is als volgt: er zijn altijd twee (gediplomeerde) personen (met VOG) in het pand aanwezig, die te allen tijde op de groep kunnen binnenlopen. Tijdens wandelingen of uitjes zijn er altijd en minimaal twee personen die meegaan.

Meldcode
Prins Heerlijk heeft een meldcode kindermishandeling gemaakt, waarin zij zich committeert aan de verplichting van melden van kindermishandeling of ongepast gedrag van personeel en in de thuissituatie.

Naschoolse opvang Haarlem