Het pedagogisch beleidsplan van Prins Heerlijk

Het begeleiden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Naast het waarborgen van veiligheid en het vermaken van de kinderen is er ook een opvoedende rol weggelegd voor de leid(st)ers in de kinderopvang. Om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen hebben wij een beleidsplan opgesteld.

Samenvatting Pedagogisch Beleidsplan van Prins Heerlijk

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Naast het waarborgen van de veiligheid en het vermaken van de kinderen is er ook een opvoedende rol weggelegd voor de leid(st)ers in de kinderopvang. Om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen hebben wij een pedagogisch beleidsplan opgesteld.

In dit pedagogisch beleidsplan zijn onze richtlijnen, uitgangspunten en visie ten aanzien van kinderopvang vastgelegd. Ook dient dit plan om alle betrokken partijen (ouders, kinderen, instanties en werknemers) een zo goed en helder mogelijk beeld te geven van wat wij als instelling belangrijk vinden bij het opvangen van kinderen.

Bij Prins Heerlijk staat huiselijkheid, veiligheid, ontplooiing en talentontwikkeling centraal. Wij proberen dit te waarborgen aan de hand van de volgende punten:

1. Waarden, normen en regelmaat

2. Sociale competenties

3. Persoonlijke competenties

4. Uitdaging, verwondering en ontdekking

5. Het kind en zijn emoties staat centraal

6.Omgeving en accommodatie, klimaat beheersing, CO2 meting en ECO en milleubewust, Corona beleid

7. Vierogenbeleid en meldcode kindermishandeling

Mentor.

Elk kind heeft 1 mentor(Merel), aangezien de kinderen na het tafelmoment, hun eigen groep mogen verlaten en een activiteit mogen kiezen ( actief, creatief of recreatief). Er zijn altijd twee dezelfde leidsters aanwezig en de kinderen bespreken dingen met beide leidsters en gaan naar beide leidsters toe, indien er iets aan de hand is. Deze leidsters hebben  5 dagen per week een bespreek moment voor aanvang van de werkzaamheden en bespreken zij, bij het ophalen door de ouders, hoe het met hun kind is gegaan op die dag. Bij constatering van bijzonder afwijkend gedrag, wordt er een notitie gemaakt en in de mentoren-map geplaatst en wordt het op die zelfde dag met een van de ouders besproken er kan een uitgebreid bespreek moment worden afgesproken en eventueel worden doorverwezen naar een passende instantie voor verdere ondersteuning.

Signalering.

Ouders geven per mail/app of telefonisch of mondeling door als er iets is gebeurd, voorafgaand aan de op te vangen dag van het kind. Medische, allergische of andere belangrijke zaken of wensen zijn al bekend via het inschrijfformulier. Mocht er een ingrijpende verandering zijn binnen de familie of gezinssituatie, wordt dit intern besproken en meegenomen in de signalering en observatie.

Bij het ophalen hebben de leidsters een overdracht van de leerkrachten, zodat zij weten hoe de dag op school is verlopen.

Tijdens de weg naar de opvang en aan tafel wordt de dag doorgenomen en gesignaleerd wat de fysieke, geestelijke en emotionele staat van de kinderen is.

Na het tafelmoment kiezen de kinderen voor een activiteit, waarbij dezelfde leidsters aanwezig zijn.

Tijdens de activiteit observeren zij de kinderen en de kinderen is geleerd om zelf ook aan te geven als er iets aan de hand is,

Na 15 jaar talentontwikkeling en het werken (en leren van) met de 21eeuwse skills, hebben wij hebben ons eigen talenten, gezondheid en interesses/vaardigheden volgsysteem ontwikkeld. Elk kind heeft zijn eigen formulier en dit wordt minimaal twee keer per jaar ingevuld en besproken.

 

1.Waarden, normen en regelmaat We leven in een snel veranderende maatschappij. Een kind dat vandaag de dag opgroeit, komt in veel verschillende situaties terecht, waarbij er steeds andere verwachtingen zijn van het kind. Wij hechten belang aan regelmaat en consistentie zodat er voor het kind duidelijkheid gecreëerd wordt. Prins Heerlijk hanteert daarom een beperkt aantal, hele duidelijke en logische regels.. Zodat het duidelijk is voor het kind wat er van hem of haar verwacht wordt. En zich dus geen zorgen hoeft te maken over hoe het zich moet opstellen en duidelijk is wat de verwachtingen t.a.v. hem of haar zijn. (talenten ontdekken en ontwikkelen en duidelijke regels is ook Reggio Emilia)

 

Hierdoor kan het kind zich bezighouden met de dingen die belangrijk zijn voor een opgroeiend kind, namelijk spel, ontplooiing en het ontdekken van de wereld. Dit uit zich onder andere in de dagindeling: bij binnenkomst wordt er eerst gegeten en gedronken, waarbij er normale tafelmanieren gelden (er wordt niet geschreeuwd of gespeeld; er wordt pas van tafel gegaan als iedereen klaar is). Daarna wordt er gespeeld en vanaf 5 uur 's middags worden de kinderen opgehaald en mag er eventueel televisie gekeken worden. Na 5 uur komen de kinderen van de verschillende stamgroepen bij elkaar in de woonkamer. Tijdens speciale evenementen of speciale onderhoudswerkzaamheden, kan het voorkomen dat, de kinderen ook al eerder gezamenlijk in de woonkamer zijn.

 

Belangrijk hierbij is de instelling van de begeleid(st)ers. De leid(st)ers brengen duidelijkheid en consistentie over aan de kinderen. Zij leggen de regels uit aan de kinderen en handhaven deze consequent zodat de kinderen al snel op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Zij hoeven hier dan dus al na korte tijd niet meer over na te denken en kunnen zich dan ten volle overgeven aan spel en ontplooiing.

 

2.Sociale competenties Eén van de belangrijkste eisen aan de moderne mens is de mogelijkheid tot communiceren en het hebben van sterke sociale vaardigheden. Zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot het uiten van gevoelens en wensen is hierbij van groot belang. Wij willen deze eigenschappen op twee manieren stimuleren.

 

Ten eerste is er de groep. Wij hanteren voor de naschoolse kinderen (4 t/m12 jaar) verticale groepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden meedoen aan activiteiten en met elkaar spelen. Hierbij worden allerlei vaardigheden gestimuleerd: samen spelen; inlevingsvermogen (een kind van 4 gaat heel anders om met dingen dan een kind van 8); leren van elkaar; zorgzaamheid en conflicthantering.

 

Ten tweede gaan we uit van het individu. Elk kind vraagt een andere aanpak en heeft andere wensen en talenten. Wij proberen het niveau van het kind zo goed mogelijk in te schatten en hierop onze verwachtingen van het kind te baseren. Een kind van vier is bijvoorbeeld op een heel ander niveau bezig met zijn of haar omgeving dan een kind van 7 of 10. Delen en samenspel wordt gestimuleerd en aangeboden maar niet verwacht.

 

 Er is bij de leid(st)ers respect voor het natuurlijke egocentrisme van het jonge kind. Ook bij conflicthantering wordt er uit gegaan van zelfredzaamheid. Laat de kinderen het eerst zelf maar proberen. Interventie van de leid(st)ers gebeurt pas als de kinderen er zelf niet meer uit komen. Omdat er uitgegaan wordt van stimuleren en aanbieden, kan het kind op zijn eigen niveau en tempo zijn of haar sociale competenties ontwikkelen.

3.Persoonlijke competenties Elk kind is anders. Interesses, talent, energie en instelling variëren per kind. Hierbij is niks 'goed' of 'fout'. Ook hier gaan we uit van stimulatie en aanbod. Door een gedifferentieerd aanbod (een aanbod dat bestaat uit uitdagingen op elk niveau zodat ieder kind zijn of haar persoonlijke overwinningen kan halen) wordt elk kind gestimuleerd mee te doen en kan het zijn of haar persoonlijke talenten ontplooien.

 

Verder gaan we uit van de creativiteit van een kind. Er worden geen voorgekauwde werkjes gedaan en bijna- alles is mogelijk. Als er bijvoorbeeld een clown gemaakt wordt met papier en lijm maar een kind wil hierbij ook potlood en schaar gebruiken, dan is dit altijd mogelijk. Hierdoor wordt creativiteit en originaliteit gestimuleerd. Van belang is dat de persoonlijke interesse en talenten van het kind positief gestimuleerd worden. Hierdoor heeft het kind een veilig kader waarin het zijn of haar persoonlijke talenten kan ontwikkelen.

Naar boven

4.Uitdaging, verwondering en ontdekking Voor een kind is de wereld een grote ontdekking. Dingen die volwassenen als normaal ervaren zijn voor een kind vaak spannend en bijzonder. Een slak in de tuin, een schelp op het strand of een regenboog. Allemaal dingen die nader onderzoek van het kind vragen. De wereld is een magische plek voor een kind. Kinderen zijn geboren onderzoekers en altijd nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij stimuleren ontdekking door altijd tijd te nemen voor de interesses van een kind.

 

Op een gewone dag gebeuren er heel veel spannende dingen in het leven van een kind. Wij willen aan deze gebeurtenissen een incidenteel leerzaam moment (een leermoment dat niet gepland is) koppelen. Dit doen wij door de tijd te nemen voor de op dat moment aanwezig zijnde interesse van het kind. Dit kan door een verhaaltje te vertellen over het onderwerp maar ook door het kind de vrijheid te geven om het onderwerp zelf te ontdekken en ermee bezig te zijn.

 

Dit wordt ook gestimuleerd door de aanwezigheid van de dieren en planten in de tuin. Kinderen vinden dit niet alleen leuk en spannend maar worden ook uitgedaagd om actief om te gaan met de wereld om hen heen. Daarnaast organiseren wij veel activiteiten buitenshuis. Een middagje naar het strand, een wandeling in het bos of een bezoek aan een museum. Dingen die buitengewoon leerzaam zijn en voor een kind de mogelijkheid bieden om zich te verwonderen en de wereld te ontdekken. Door middel van tijd besteden aan interesses en het aanbieden van leermomenten proberen wij het kind uit te dagen zijn of haar omgeving te verkennen.

5.Het kind en zijn emoties staat centraal Ieder kind is een apart boek. Interesses, talent, competenties en omgang met emoties wisselen per kind. Wij proberen per kind het beste naar boven te krijgen. Hoe een kind met zijn of haar emoties omgaat is hierbij een belangrijk punt. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier; het krijgt daarvoor bij Prins Heerlijk alle ruimte en vrijheid.

 

Dit doen wij door te vragen naar de wensen van het kind. Als een kind aangeeft dat het met rust gelaten wil worden, hebben wij hier respect voor. Als het kind getroost wil worden, wordt hieraan gehoor gegeven. Hierdoor leer je het kind zijn of haar eigen emoties te ontdekken en te herkennen en stimuleer je verwoording van gevoelens. Er zijn natuurlijk grenzen: agressie wordt niet getolereerd. Boos worden is wel acceptabel. We stimuleren kinderen om deze emotie te herkennen en er mee om te gaan op een sociaal wenselijke manier. Dit doen we door conditionering: bestraffing of negering van onwenselijk gedrag (vechten, agressief ruzie maken, zowel verbaal als fysiek) en beloning van wenselijk gedrag (overleg en uiting van gevoelens en onvrede).

 

Een ander punt van aandacht is excessief gedrag. Als een kind alleen maar aan het huilen is of zich voortdurend afzondert, heeft het kind misschien een probleem of voelt het zich niet op zijn gemak. De aanpak hiervan verschilt per situatie maar er wordt altijd uitgegaan van het kind. Het kind moet zijn of

haar eigen tempo kunnen bepalen en zelf aangeven wanneer er waar over gepraat wordt (het kind is de baas en zal nooit geforceerd worden).

Naar boven

6.Omgeving en accommodatie Bij de keuze voor en de inrichting van het pand is grote zorg besteed aan 'huiselijkheid'. Een kind zit de hele dag op school en als de schooldag dan voorbij is, wil het liever niet weer in een 'klaslokaal' terecht komen. Doordat de opvang in een groot woonhuis met meerdere specifieke ruimtes is gevestigd, wordt een veilige huiselijke sfeer gecreëerd. Daarnaast bieden wij het kind de mogelijkheid om, net zoals thuis, zelf te kiezen wat voor activiteiten het wil doen. Geen verplichte werkjes of activiteiten. Hierdoor kan het kind iets kiezen wat het zelf leuk vindt om te doen.

 

Door het gebruik van meerdere ruimtes met elk een eigen sfeer, kan het kind zelf de omgeving uitkiezen waar het op dat moment zin in heeft. Verder is er de tuin waar het kind in een afgeschermde, veilige omgeving kan spelen. Uitgangspunt is de natuur, het verzorgen van beesten of het kweken van groenten en kruiden. We stimuleren het kind tot respect voor de natuur en tot inlevingsvermogen in andere wezens. Daarnaast is er om het pand heen een groot park waar de mogelijkheid tot ontdekking en spel is.

De ruimtes worden elke dag gelucht en er is een klimaatcontrole systeem, dat in verschillende ruimtes de temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, decibellen en CO2 meet en bij een te hoge meting een signaal afgeeft op het telefoontoestel van de houdster. Wij hanteren het Corona beleid van de GGD.

Om milieubewust te zijn, zijn alle ramen van dubbel glas, alle verlichting led en zijn er zonnepalen op het dak, voor eigen energie winning. Daarnaast wordt papier, plastic en glas hergebruikt of gerecycled.

 

7.Vier-ogenbeleid en meldcode kindermishandeling Het vier-ogenbeleid is als volgt: Er zijn altijd twee (gediplomeerde) personen (met VOG en gekoppeld aan prins heerlijk) in het pand aanwezig, die ten alle tijden op de groep kunnen binnenlopen. Tijdens wandelingen of uitjes zijn er altijd, minimaal twee personen die meegaan. Prins Heerlijk heeft een meldcode kindermishandeling gemaakt, waarin zij zich commiteerd aan de verplichting van melden van kindermishandeling en ongepast gedrag van personeel.

De pedagogische werkwijze ligt ter inzage op de lokatie (in de informatie map)

Naschoolse opvang met een heldere visie Reggio Emilia in combinatie met de 21e eeuw vaardigheden!

  •  

Waarden, normen en regelmaat

We leven in een snel veranderende maatschappij. Een kind dat vandaag de dag opgroeit, komt in veel verschillende situaties terecht, waarbij er steeds andere verwachtingen zijn van het kind. Wij hechten belang aan regelmaat en consistentie zodat er voor het kind duidelijkheid gecreëerd wordt. Prins Heerlijk hanteert daarom een beperkt aantal, hele duidelijke en logische regels. Zodat het helder is voor het kind wat er van hem of haar verwacht wordt.

Het Volledige pedagogische beleid en werkwijze, de protocollen en de volledige klachtenregeling zijn ter inzage op de lokatie.

Dagindeling
Het kind kan zich bezighouden met de dingen die belangrijk zijn voor een opgroeiend kind, namelijk spel, ontplooiing en het ontdekken van de wereld.

Regels
Belangrijk is de instelling van de begeleid(st)ers. De leid(st)ers zijn duidelijk en consistent tegenover kinderen. Zij leggen de regels uit en handhaven deze consequent zodat de kinderen al snel op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Zij hoeven hier dan al na korte tijd niet meer over na te denken en kunnen zich ten volle overgeven aan spel en ontplooiing.

Regels en Protocollen zijn ter inzage in de informatiemap op lokatie.

Naschoolse opvang Haarlem

Sociale competenties

Eén van de belangrijkste eisen aan de moderne mens is de mogelijkheid tot communiceren en het hebben van sterke sociale vaardigheden. Zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot het uiten van gevoelens en wensen is hierbij van groot belang. Wij willen deze eigenschappen op twee manieren stimuleren.

In de groep
Ten eerste is er de groep. Wij hanteren voor de naschoolse kinderen (4 tot en met 12 jaar) verticale groepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden meedoen aan activiteiten en met elkaar spelen. Hierbij worden allerlei vaardigheden gestimuleerd: samen spelen, inlevingsvermogen (een kind van 4 gaat heel anders om met dingen dan een kind van 8), leren van elkaar, zorgzaamheid en conflicthantering.

Individueel
Ten tweede gaan we uit van het individu. Elk kind vraagt een andere aanpak en heeft andere wensen en talenten.

Wij proberen het niveau van het kind zo goed mogelijk in te schatten en hierop onze verwachtingen van het kind te baseren. Een kind van vier is bijvoorbeeld op een heel ander niveau bezig met zijn of haar omgeving dan een kind van 7 of 10. Delen en samenspel worden gestimuleerd en aangeboden, maar niet verwacht.

Persoonlijke competenties

Ieder kind is anders. Interesses, talent, energie en instelling variëren per kind. Hierbij is niets 'goed' of 'fout'. Ook hier gaan we uit van stimulatie en aanbod. Door een gedifferentieerd aanbod wordt ieder kind gestimuleerd mee te doen en kan het zijn of haar persoonlijke talenten ontplooien.

Creatief
Verder gaan we uit van de creativiteit van een kind. Er worden geen voorgekauwde werkjes gedaan en bijna alles is denkbaar. Als er bijvoorbeeld een clown gemaakt wordt met papier en lijm maar een kind wil hierbij ook potlood en schaar gebruiken, dan is dit altijd mogelijk.

Uitdaging, verwondering en ontdekking

Voor een kind is de wereld een grote ontdekking. Dingen die volwassenen als normaal ervaren zijn voor een kind vaak spannend en bijzonder. Een slak in de tuin, een schelp op het strand of een regenboog. Allemaal dingen die nader onderzoek van het kind vragen. De wereld is een magische plek voor een kind. Kinderen zijn geboren onderzoekers en altijd nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij stimuleren ontdekking door altijd tijd te nemen voor de interesses van een kind.

Vrijheid
Op een gewone dag gebeuren er heel veel spannende dingen in het leven van een kind. Wij willen aan deze gebeurtenissen een incidenteel leerzaam moment (een leermoment dat niet gepland is) koppelen. Dit doen wij door de tijd te nemen voor de op dat moment aanwezig zijnde interesse van het kind. Dit kan door een verhaaltje te vertellen over het onderwerp maar ook door het kind de vrijheid te geven om het onderwerp zelf te ontdekken en ermee bezig te zijn tijdens een buitenactiviteit.

Het kind en zijn emoties zijn het belangrijkste

Ieder kind heeft een eigen verhaal. Wij proberen bij uw kind het beste naar boven te krijgen. Hoe een kind met zijn of haar emoties omgaat, is hierbij een belangrijk punt. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier; het krijgt daarvoor bij Prins Heerlijk alle ruimte en vrijheid.

Troost
Dit doen wij door te vragen naar de wensen van het kind. Als een kind aangeeft dat het met rust gelaten wil worden, hebben wij hier respect voor. Als het kind getroost wil worden, wordt hieraan gehoor gegeven. Hierdoor leer je het kind zijn of haar eigen emoties te ontdekken en te herkennen en stimuleer je verwoording van gevoelens.

Eigen tempo
Een ander punt van aandacht is excessief gedrag. Als een kind alleen maar aan het huilen is of zich voortdurend afzondert, heeft het kind misschien een probleem of voelt het zich niet op zijn gemak. De aanpak hiervan verschilt per situatie maar er wordt altijd uitgegaan van het kind. Het kind moet zijn of haar eigen tempo kunnen bepalen en zelf aangeven wanneer er waar over gepraat wordt (het kind is de baas en zal nooit geforceerd worden).

Omgeving en accommodatie

Bij de keuze voor en de inrichting van het pand is grote zorg besteed aan huiselijkheid. Een kind zit de hele dag op school en als de schooldag dan voorbij is, wil het liever niet weer in een klaslokaal terecht komen. Doordat de opvang in een groot woonhuis met meerdere ruimtes is gevestigd, wordt een veilige huiselijke sfeer gecreëerd. Daarnaast bieden wij het kind de mogelijkheid om, net zoals thuis, zelf te kiezen wat voor activiteiten het wil doen. Geen verplichte werkjes of activiteiten. Hierdoor kan het kind iets kiezen wat het zelf leuk vindt om te doen.

Vierogenbeleid en meldcode kindermishandeling

Het vierogenbeleid is als volgt: er zijn altijd twee (gediplomeerde) personen (met VOG) in het pand aanwezig, die te allen tijde op de groep kunnen binnenlopen. Tijdens wandelingen of uitjes zijn er altijd en minimaal twee personen die meegaan.

Meldcode
Prins Heerlijk heeft een meldcode kindermishandeling gemaakt, waarin zij zich committeert aan de verplichting van melden van kindermishandeling of ongepast gedrag van personeel en in de thuissituatie.

Naschoolse opvang Haarlem