top of page
Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan van Prins Heerlijk

21 mrt 2024

Wij werken volgens de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Het uitgebreide pedagogisch plan en werkplan en onze eigen methodiek en ondersteunende middelen voor ouders, medewerkers en kinderen zijn ter inzage op de locatie.

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Naast het waarborgen van de veiligheid en het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen is er ook een opvoedende rol weggelegd voor de leid(st)ers in de kinderopvang. Om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen hebben wij een pedagogisch beleidsplan opgesteld.
 

In dit pedagogisch beleidsplan zijn onze richtlijnen, uitgangspunten en visie ten aanzien van kinderopvang vastgelegd. Ook dient dit plan om alle betrokken partijen (ouders, kinderen, instanties en werknemers) een zo goed en helder mogelijk beeld te geven van wat wij als instelling belangrijk vinden bij het opvangen van kinderen.
 

Bij Prins Heerlijk staat huiselijkheid, veiligheid, ontplooiing en talentontwikkeling centraal. Wij proberen dit te waarborgen aan de hand van de volgende punten:
 

1. Waarden, normen en regelmaat, met respect en omgeving zonder pesten!

2. Sociale competenties, kennis en vaardigheden met eigen methode en spel.

3. Persoonlijke competenties en ontwikkeling met spel

4. Uitdaging, verwondering en ontdekking

5. Het kind en zijn emoties staat centraal

6. Omgeving en accommodatie, klimaat beheersing, CO2 meting, luchtzuivering en duurzaam.

7. Vierogenbeleid en vaste gezichtenbeleid,

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn aanwezig

Beroepskracht-kindratio = 1 op 10

Mentor.

Elk kind heeft een mentor (Merel), aangezien de kinderen na het tafelmoment, hun eigen groep mogen verlaten en een activiteit mogen kiezen (actief, creatief of recreatief). Er zijn altijd twee leidsters aanwezig en de kinderen bespreken dingen met deze leidster en gaan naar de leidster toe, indien er iets aan de hand is. De andere leidsters hebben een bespreek moment voor aanvang van de werkzaamheden en bespreken zij, bij het ophalen door de ouders, hoe het met hun kind is gegaan op die dag. Bij constatering van bijzonder afwijkend gedrag, wordt er een notitie gemaakt en in de mentormap geplaatst en wordt het op die zelfde dag met een van de ouders besproken er kan een uitgebreid bespreek moment worden afgesproken en eventueel worden doorverwezen naar een passende instantie voor verdere ondersteuning. Prins Heerlijk heeft ook ondersteunende online middelen en een eigen ontwikkelde methodiek, waarmee wij ouders en kinderen extra kunnen ondersteunen in de ontwikkeling en het omgaan met moeilijke of bijzondere situaties.

Signalering.

Ouders geven per mail/app of telefonisch of mondeling door als er iets is gebeurd, voorafgaand aan de op te vangen dag van het kind. Medische, allergische of andere belangrijke zaken of wensen zijn al bekend via het inschrijfformulier. Mocht er een ingrijpende verandering zijn binnen de familie of gezinssituatie, wordt dit intern besproken en meegenomen in de signalering en observatie. Indien nodig en of gewenst krijgen ouders, medewerkers en kinderen toegang tot ondersteunende online lessen met een code.
 

Bij het ophalen hebben de leidsters een overdracht van de leerkrachten, zodat zij weten hoe de dag op school is verlopen.
 

Tijdens de weg naar de opvang en aan tafel wordt de dag doorgenomen en gesignaleerd wat de fysieke, geestelijke en emotionele staat van de kinderen is.
 

Na het tafelmoment kiezen de kinderen voor een activiteit, waarbij dezelfde leidsters aanwezig zijn.
 

Tijdens de activiteit observeren zij de kinderen en de kinderen is geleerd om zelf ook aan te geven als er iets aan de hand is.
 

Na 20 jaar talentontwikkeling en het werken (en leren van) met de 21eeuwse skills, hebben wij ons eigen talenten, gezondheid en interesses/vaardigheden volgsysteem ontwikkeld en een ondersteunend pakket, waar thuis mee gewerkt kan worden. Wij hebben ook een e-boek en een cursus en blijven deze ondersteunende pedagogische en ontwikkeling bevorderende middelen maken. Elk kind heeft zijn eigen formulier en dit wordt minimaal twee keer per jaar ingevuld en besproken.

1. Waarden, normen en regelmaat

We leven in een snel veranderende maatschappij. Een kind dat vandaag de dag opgroeit, komt in veel verschillende situaties terecht, waarbij er steeds andere verwachtingen zijn van het kind. Wij hechten belang aan regelmaat en consistentie zodat er voor het kind duidelijkheid gecreëerd wordt. Prins Heerlijk hanteert daarom een beperkt aantal, hele duidelijke en logische regels.. Zodat het duidelijk is voor het kind wat er van hem of haar verwacht wordt. En zich dus geen zorgen hoeft te maken over hoe het zich moet opstellen en duidelijk is wat de verwachtingen t.a.v. hem of haar zijn. (talenten ontdekken en ontwikkelen en duidelijke regels is ook Reggio Emilia)
 

Hierdoor kan het kind zich bezighouden met de dingen die belangrijk zijn voor een opgroeiend kind, namelijk spel, ontplooiing en het ontdekken van de wereld. Dit uit zich onder andere in de dagindeling: bij binnenkomst wordt er eerst gegeten en gedronken, waarbij er normale tafelmanieren gelden (er wordt niet geschreeuwd of gespeeld; er wordt pas van tafel gegaan als iedereen klaar is). Daarna wordt er gespeeld en vanaf 5 uur 's middags worden de kinderen opgehaald en mag er eventueel een filmpje gekeken worden. Na 5 uur komen de kinderen van de verschillende stamgroepen bij elkaar in de woonkamer. Tijdens speciale evenementen of speciale onderhoudswerkzaamheden, kan het voorkomen dat, de kinderen ook al eerder gezamenlijk in de woonkamer zijn.
 

Belangrijk hierbij is de instelling van de begeleid(st)ers. De leid(st)ers brengen duidelijkheid en consistentie over aan de kinderen. Zij leggen de regels uit aan de kinderen en handhaven deze consequent zodat de kinderen al snel op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Zij hoeven hier dan dus al na korte tijd niet meer over na te denken en kunnen zich dan ten volle overgeven aan spel en ontplooiing.

2. Sociale competenties

Eén van de belangrijkste eisen aan de moderne mens is de mogelijkheid tot communiceren en het hebben van sterke sociale vaardigheden. Zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot het uiten van gevoelens en wensen is hierbij van groot belang. Wij willen deze eigenschappen op twee manieren stimuleren. Wij begeleiden de kinderen hun eigen superkrachten en talenten te vinden, waardoor ze ook anderen gaan respecteren en zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Door het leren samenwerken en begrijpen van een ander zijn superkrachten en talenten, ontstaat er een hele veilige omgeving en wordt er niet gepest.

 

Ten eerste is er de groep. Wij hanteren voor de naschoolse kinderen (4 t/m12 jaar) verticale groepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden meedoen aan activiteiten en met elkaar spelen. Hierbij worden allerlei vaardigheden gestimuleerd: samen spelen; inlevingsvermogen (een kind van 4 gaat heel anders om met dingen dan een kind van 8); leren van elkaar; zorgzaamheid en conflicthantering.
 

Prins Heerlijk is ook duurzaam en naast afval scheiding en biologische producten gebruiken, Leren wij de kinderen ook alles over de natuur; wat voor vogels zijn er in onze tuin en wat eten die? Welke planten en bomen zijn er ? Wij hebben ook een hondje en kippen en kweken zelf groentes en fruit! We vangen water op en leggen uit dat alle diertjes belangrijk zijn en de natuur voor ons heel belangrijk is en dat we daar met veel respect mee om moeten gaan!
 

Ten tweede gaan we uit van het individu. Elk kind vraagt een andere aanpak en heeft andere wensen en talenten. Wij proberen het niveau van het kind zo goed mogelijk in te schatten en hierop onze verwachtingen van het kind te baseren. Een kind van vier is bijvoorbeeld op een heel ander niveau bezig met zijn of haar omgeving dan een kind van 7 of 10. Delen en samenspel wordt gestimuleerd en aangeboden maar niet verwacht.
 

Er is bij de leid(st)ers respect voor het natuurlijke egocentrisme van het jonge kind. Ook bij conflicthantering wordt er uit gegaan van zelfredzaamheid. Laat de kinderen het eerst zelf maar proberen. Interventie van de leid(st)ers gebeurt pas als de kinderen er zelf niet meer uit komen. Omdat er uitgegaan wordt van stimuleren en aanbieden, kan het kind op zijn eigen niveau en tempo zijn of haar sociale competenties ontwikkelen. Wij leren de kinderen en ouders ook wat communicatie, empathie en samenwerken echt is.

3. Persoonlijke competenties

Elk kind is anders. Interesses, superkrachten, talenten, energie en instelling variëren per kind. Hierbij is niks 'goed' of 'fout'. Ook hier gaan we uit van stimulatie en aanbod. Door een gedifferentieerd aanbod (een aanbod dat bestaat uit uitdagingen op elk niveau zodat ieder kind zijn of haar persoonlijke overwinningen kan halen) wordt elk kind gestimuleerd mee te doen en kan het zijn of haar persoonlijke superkrachten en talenten ontplooien.
 

Verder gaan we uit van de creativiteit van een kind. Er worden geen voorgekauwde werkjes gedaan en bijna- alles is mogelijk. Als er bijvoorbeeld een clown gemaakt wordt met papier en lijm maar een kind wil hierbij ook potlood en schaar gebruiken, dan is dit altijd mogelijk. Hoe die clown er uit ziet is ook totaal vrij. Hierdoor wordt creativiteit en originaliteit gestimuleerd. Van belang is dat de persoonlijke interesse en talenten van het kind positief gestimuleerd worden. Hierdoor heeft het kind een veilig kader waarin het zijn of haar persoonlijke talenten kan ontwikkelen.

4. Uitdaging, verwondering en ontdekking

Voor een kind is de wereld een grote ontdekking. Dingen die volwassenen als normaal ervaren zijn voor een kind vaak spannend en bijzonder. Een slak in de tuin, een schelp op het strand of een regenboog. Allemaal dingen die nader onderzoek van het kind vragen. De wereld is een magische plek voor een kind. Kinderen zijn geboren onderzoekers en altijd nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij stimuleren ontdekking door altijd tijd te nemen voor de interesses van een kind. Wij nemen de kinderen ook mee in dingen die zij zelf niet direct zouden kiezen. Simpelweg omdat ze het niet kennen.

Op een gewone dag gebeuren er heel veel spannende dingen in het leven van een kind. Wij willen aan deze gebeurtenissen een incidenteel leerzaam moment (een leermoment dat niet gepland is) koppelen. Dit doen wij door de tijd te nemen voor de op dat moment aanwezig zijnde interesse van het kind. Dit kan door een verhaaltje te vertellen over het onderwerp maar ook door het kind de vrijheid te geven om het onderwerp zelf te ontdekken en ermee bezig te zijn.

Dit wordt ook gestimuleerd door de aanwezigheid van de dieren en planten in de tuin. Kinderen vinden dit niet alleen leuk en spannend maar worden ook uitgedaagd om actief om te gaan met de wereld om hen heen. Daarnaast organiseren wij veel activiteiten buitenshuis. Een middagje naar het strand, een wandeling in het bos of een bezoek aan een museum. Dingen die buitengewoon leerzaam zijn en voor een kind de mogelijkheid bieden om zich te verwonderen en de wereld te ontdekken. Door middel van tijd besteden aan interesses en het aanbieden van leermomenten proberen wij het kind uit te dagen zijn of haar omgeving te verkennen. Door te ervaren kunnen de hersenen connecties maken, waardoor je betere keuzes kan maken en probleem oplossend kunt denken!

5. Het kind en zijn emoties staat centraal

Ieder kind is een apart boek. Interesses, superkrachten, talenten, competenties en omgang met emoties wisselen per kind. Wij proberen per kind het beste naar boven te krijgen. Hoe een kind met zijn of haar emoties omgaat is hierbij een belangrijk punt. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier; het krijgt daarvoor bij Prins Heerlijk alle ruimte en vrijheid.

Dit doen wij door te vragen naar de wensen van het kind. Als een kind aangeeft dat het met rust gelaten wil worden, hebben wij hier respect voor. Als het kind getroost wil worden, wordt hieraan gehoor gegeven. Hierdoor leer je het kind zijn of haar eigen emoties te ontdekken en te herkennen en stimuleer je verwoording van gevoelens. Er zijn natuurlijk grenzen: agressie wordt niet getolereerd. Boos worden is wel acceptabel. We stimuleren kinderen om deze emotie te herkennen en er mee om te gaan op een sociaal wenselijke manier. Dit doen we door conditionering: bestraffing of negering van onwenselijk gedrag (vechten, agressief ruzie maken, zowel verbaal als fysiek) en beloning van wenselijk gedrag (overleg en uiting van gevoelens en onvrede). Wij leren de kinderen ook welke superkrachten er zijn en hoe ze die van zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen!

Een ander punt van aandacht is excessief gedrag. Als een kind alleen maar aan het huilen is of zich voortdurend afzondert, heeft het kind misschien een probleem of voelt het zich niet op zijn gemak. De aanpak hiervan verschilt per situatie maar er wordt altijd uitgegaan van het kind. Het kind moet zijn of haar eigen tempo kunnen bepalen en zelf aangeven wanneer er waar over gepraat wordt (het kind is de baas en zal nooit geforceerd worden).

6. Omgeving en accommodatie

Bij de keuze voor en de inrichting van het pand is grote zorg besteed aan 'huiselijkheid'. Een kind zit de hele dag op school en als de schooldag dan voorbij is, wil het liever niet weer in een 'klaslokaal' terecht komen. Doordat de opvang in een groot woonhuis met meerdere specifieke ruimtes is gevestigd, wordt een veilige huiselijke sfeer gecreëerd. Daarnaast bieden wij het kind de mogelijkheid om, net zoals thuis, zelf te kiezen wat voor activiteiten het wil doen. Geen verplichte werkjes of activiteiten. Hierdoor kan het kind iets kiezen wat het zelf leuk vindt om te doen.

Door het gebruik van meerdere ruimtes met elk een eigen sfeer, kan het kind zelf de omgeving uitkiezen waar het op dat moment zin in heeft. Verder is er de tuin waar het kind in een afgeschermde, veilige omgeving kan spelen. Uitgangspunt is de natuur, het verzorgen van beesten of het kweken van groenten en kruiden. We stimuleren het kind tot respect voor de natuur en tot inlevingsvermogen in andere wezens. Daarnaast is er om het pand heen een groot park waar de mogelijkheid tot ontdekking en spel is.

De ruimtes worden elke dag gelucht en er is een klimaatcontrole systeem, dat in verschillende ruimtes de temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, decibellen en CO2 meet en bij een te hoge meting een signaal afgeeft op het telefoontoestel van de houdster. Er zijn luchtreinigers die stof en pollen uit de lucht filteren en de luchtvochtigheid kunnen stimuleren.

 

Om milieubewust te zijn, zijn alle ramen van dubbel glas, alle verlichting led en zijn er zonnepalen en een zonne-boiler op het dak, voor eigen energie winning. Daarnaast wordt papier, plastic en glas hergebruikt of gerecycled. Het regenwater wordt bij elke regenpijp opgevangen, zodat wij geen leidingwater verspillen in de tuin.

7. Vier-ogenbeleid en meldcode kindermishandeling

Het vier-ogenbeleid is als volgt: Er zijn altijd twee (gediplomeerde) personen (met VOG en gekoppeld aan prins heerlijk) in het pand aanwezig, die ten alle tijden op de groep kunnen binnenlopen. Tijdens wandelingen of uitjes zijn er altijd, minimaal twee personen die meegaan. Het vaste gezichten beleid is dat Merel in principe altijd aanwezig is en de andere medewerkers voor lange periodes worden ingezet. Prins Heerlijk heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemaakt, waarin zij zich committeert aan de verplichting van melden van huiselijk geweld kindermishandeling en ongepast gedrag van personeel.

bottom of page